[SHOPDONGHO]

Mặt bằng nhà phố tạm dừng
tập trung mở trong Mall, trung tâm thương mại